Prenájom obytnej bunky - MARINGOTKY

Pre členov a hostí rybárskej spoločnosti obytná bunka - MARINGOTKA:

na 24 hod. cena prenájmu: 30,- EUR

Počas užívania je nájomca povinný dbať o čistotu a v prípade spôsobenia škody uhradiť prenajímateľovi všetky náklady spojené s jej odstránením. Po ukončení prenájmu musí byť obytná bunka v stave v akom bola prevzatá

Kontakt na prenájom: Andrea Očenášová Rybárstvo Slnečnica, tel.:  0908 583 106, správkyňa obytnej bunky - maringotky.