PREVÁDZKOVÝ PORIADOK platný od 01.01. 2017

Rybárska spoločnosť Komjatice (ďalej len „rybárska spoločnosť“) je povinná starať sa o zveľaďovanie revírov č. 3490 Štrkovisko Komjatice a v revír č. 3790 Staré štrkovisko Komjatice, ktoré jej boli pridelené Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Z uvedeného dôvodu sa rybárske právo riadi týmto prevádzkovým poriadkom:

Čl. I. Ochrana rýb

1. Zakazuje sa:
a) Loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
b) Privlastňovať si ryby nedosahujúce najmenšiu, prípadne najväčšiu lovnú mieru a nad ustanovený počet.
c) Používať na lov výbušniny, otravné látky, harpúny bodce, udice bez prútov, ako aj strielať ryby, loviť ryby pod ladom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk alebo ôk.
d) Používať na lov rýb elektrický prúd ( s výnimkou hospodárskeho a kontrolného odlovu), omamné látky, lapadlá, vrše, siete a čereňe s väčšou plochou ako je 1x1 m, a používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb.
e) Loviť ryby na miestach kde sa nazhromaždili pri mimoriadnych situáciách. Mimoriadnu situáciu vyhlasuje Rada rybárskej spoločnosti.
f) Loviť na viac ako dve udice (prút bez navijaku tzv. bič sa považuje za udicu).
g) Loviť na viac ako dva nadväzce na jeden udici, ktoré sú opatrené jednoduchým háčikom. Pri love dravých rýb je povolené naviazať dva dvojháčiky alebo dva trojháčiky na jednu udicu.
h) Loviť na živú alebo mŕtvu rybku alebo časť rybky tzv. selet a loviť prívlačou od 1. januára do 31. mája príslušného roka, s výnimkou lovu sumca na mŕtvu alebo živú rybku. Lov sumca je povolený na mŕtvu alebo živú rybku je povolený od 1. mája príslušného roka. Pri love sumcov v mesiaci máj je loviaci povinný použiť nástrahovú rybku o minimálnej dĺžke 25 cm. Ak loviaci pri love sumca v mesiaci máj ulový iný druh dravej ryby, je povinný tento druh ryby pustiť späť do vody a je zakázané si ho privlastniť.
i) Pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu a viac ako s jednou nástrahou.
j) Loviť v čase od zotmenia do rozvidnenia bez osvetlenia miesta nastražených udíc. Svetlo musí byť viditeľné zo všetkých prístupových strán. Svietiace signálky alebo tyčinky (chemické svetlo) sa nepovažujú za osvetlenie miesta nastražených udíc. Riadne rozlíšenie osvetlenia lovného miesta je loviaci povinný zabezpečiť osvetlením miesta nastražených udíc.
k) Loviť na znečistenom mieste.
l) Pustiť späť do vody použitú nástrahovú rybku.
m) Čistiť ulovené ryby pri vode a znečisťovať životné prostredie.
n) Vyhradzovať si miesto lovu akýmkoľvek spôsobom.
o) Loviť žiakom do 15 r. na prívlač.

Uvedené zákazy sa nevzťahujú na osoby, ktoré na pokyn Rady rybárskej spoločnosti plnia úlohy na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách a pri hospodárskom, kontrolnom odlove rýb.

Čl. II. Čas individuálnej ochrany rýb.

1. V čase individuálnej ochrany rýb nie je povolené loviť:
a) od 1. januára do 31. mája príslušného roka Šťuka severná a Zubáč veľkoústy.
b) Dobu hájenia rýb vyhlasuje Rada rybárskej spoločnosti.

2. Druhy rýb bez individuálnej ochrany - biela ryby:
Amur biely, Sumec západný, Belička európska, Belica dunajská, Červenica ostrobruchá, Karas striebristý, Ostriež zelenkavý, Pleskáč vysoký, Pstruh dúhový, Lieň sliznatý, Plotica červenooká, Slnečnica pestrá, Tolstolobik biely, Úhor európsky, Jalec hlavatý, Jalec maloústy.

3. Celoročne sú chránené:
Ropucha zelená, Ropucha bradavičnatá, Rosnička zelená, Skokan zelený, Skokan hnedý.

Čl. III. Denný čas lovu.

a) Celoročne sa loví NON-STOP.
b) Pri love sumcov v mesiaci máj je loviaci povinný použiť nástrahovú rybku o minimálnej dĺžke 25 cm.

Čl. IV. Lovná miera rýb.

Amur biely 60 cm
Kapor rybničný 40 – 60 cm
Lieň sliznatý 25 cm
Zubáč veľkoústy 50 cm
   
Šťuka severná 60 cm
Tolstolobik biely 50 cm
Úhor európsky 50 cm

Čl. V. Množstvo úlovkov a ich evidencia. Dodržiavanie vzdialenosti pri love a povinná výbava.

Loviaci člen si v jednom dni (za 24 h.) môže privlastniť najviac 2 (dva) kusy kapra, zubáča a šťuky, prípadne kombináciu uvedených druhov rýb. Hosť si môže privlastniť v jednom dni (za 24 h.) 1 (jeden) kus kapra, zubáča a šťuky. Množstvo (váha) ostatných druhov rýb, ktoré si je možné počas lovu privlastniť je pre členov spoločnosti maximálne 5 kg a pre hostí max. 2,5 kg. Privlastnením si povoleného množstva alebo počtu uvedených druhov rýb sa denný lov končí.

Pstruh dúhový bude od 1.1.2017 pri ulovení hodnotený ako ryba bez individuálnej ochrany - biela ryba, pre členov je stanovené max. množstvo privlastnenia na 5 kg za deň, ulovené pstruhy sa zapisujú v priebehu alebo po skončení lovu

Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do Záznamu (povolenia na lov), v ktorom uvedie dátum, číslo revíru, druh ryby, jej dĺžku a odhadovanú hmotnosť. Privlastnenie kapra, zubáča, šťuky a amura zapisuje loviaci do prehľadu o úlovkoch (povolenia na rybolov) ešte pred nahodením udice. Ostatné ryby loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu.

Žiaci, deti od 6 do 15 rokov

Žiaci, deti od 6 do 15 rokov môžu loviť ryby s platným povolením na rybolov iba s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku a vždy v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti. Žiak si može v jednom dni (za 24 h.) privlastniť najviac 3 kg rýb. V tomto privlastnenom úlovku môžu byť ryby, ktoré nemajú individuálnu ochranu alebo 1 (jeden) kus kapra, zubáča, šťuky alebo amura. Po privlastnení si akéhokoľvek druhu ryby nad 3 kg sa denný lov končí, pričom predtým ulovené ryby si môže dieťa ponechať. Žiaci si môžu na jedno celoročné povolenie privlastniť za rok 10 ks ušľachtilých rýb (kapor, šťuka, zubáč alebo ich kombináciu), z toho počtu maximálne 7 ks kapra a 3 ks dravých rýb.

Deti do 6 rokov

Deti do 6 rokov môžu v mesiacoch jún, júl a august loviť bez povolenia na 1 prút ( iba bič bez navijaka) v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti. Privlastniť si môžu iba tzv. plevelné alebo biele ryby (červenica, belica, slnečnica apod.) do maximálnej váhy 1 kg všetkých ulovených rýb spolu.

Dodržiavanie vzdialenosti pri love a povinná výbava.

Pri love sú loviaci povinní dodržiavať medzi sebou vzdialenosť min. 3 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou sú loviaci povinní dodržiavať min. vzdialenosť 20 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Povinná výbava
Súčasťou povinnej výbavy loviaceho je:

- dezinfekčný prostriedok na ošetrenie povrchových rán ulovených rýb,
- mierka na zistenie dĺžky ulovenej ryby,
- uvoľňovač háčikov (tzv. peán alebo iné)
- sieťka s kruhmi na prechovávanie úlovkov alebo iné štandartné zariadenie (šetrný sak na ryby apod.)
- podberák, pri love dravých rýb je môžné podberák nahradiť vylovovacími kliešťami,
- komerčne predávaná odháčkovacia (vlhká) podložka pod rybu s minimálnym rozmerom 100 x 50 cm.

Uvedené sučasti povinnej výbavy je loviaci povinný pri vylovovaní ryby vždy použiť.

Ryby ulovené v čase individuálnej ochrany alebo, ktoré nedosahujú predpísanú lovnú mieru, je loviaci povinný s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť do vody, a to i vtedy ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia a poškodenia, loviaci je povinný prestrihnúť vlasec alebo lanko a rybu pustiť do vody i s háčikom.

Čl. VI. Lov rýb

1. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len osoby, ktoré súp držiteľmi platného povolenia na rybolov vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice. Na celoročné povolenie si môže loviaci privlastniť 20 ks hospodársky cenených (ušľachtilých) rýb a z tohto počtu maximálne 14 ks kaprovitých rýb a maximálne 6 ks dravých rýb. Po privlastnení si tohto množstva rýb je celoročné povolenie neplatné.
2. Loviaci rybár sa kontrolórom spoločnosti preukazuje platným povolením na rybolov, ktorého súčasť tvorí prehľad o úlovkoch a členský preukaz s fotografiou. Loviaci rybár je poviný mať uvedené doklady počas lovu pri sebe.
3. Povolenie na rybolov a členský preukaz sú doklady neprenosné na inú osobu.
4. Pri love na plávanú alebo položenú (na ťažko) musí mať loviaci rybár udice vždy nadohľad.
5. Pri love z člnu nie je povolené mať nahodené iné udice ako tie, ktoré má loviaci rybár v člne, s prihliadnutím na obmedzenie podľa Čl. I., bod. 1. Ods. g) tohto prevádzkového poriadku.
6. Zakazuje sa lov rýb v noci za pomoci svetla (osvetlovanie umelým svetlom, používanie chemického svetla ako nástrahy apod.) Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.
7. Používanie sonaru počas lovu je povolené.
8. Vyvážanie nástrah pomocou člna alebo elektrickej zakrmovacej loďky je povolené. Pri vyvážaní nástrah a vábení sumca vábničkou je loviaci rybár povinný zachovávať maximálnu ohľaduplnosť voči ostatným loviacim rybárom.
9. Držiteľ povolenia na rybolov je povinný najneskôr do 15. januára odovzdať vyplnený prehľad o úlovkoch za predchádzajúci kalendárny rok.
10. Na označenie lovného miesta je povolené používať iba tzv. tyčové bóje.
11. Zmeny alebo aktuálne obmedzenia v revíry upravujú prenosné informatívne tabule, ktoré majú prednosť pre znením pravidiel prevádzkového poriadku.
12. S udicou opatrenou s hačikom môže manipulovať (nahadzovať, vyťahovať, zasekávať apod.) len osoba, ktorá je držiteľom platného povolenia na rybolov.

Čl. VII. Kontrolné orgány rybárskej spoločnosti

1. Kontrolné orgány rybárskej spoločnosti sú rybárski kontrolóri.
2. Výkon kontroly na lovnom mieste vykonávajú rybárski kontrolóri pri dodržaní tohto postupu:.
a) Rybársky kontrolór je počas výkonu kontroly označený na viditeľnej časti odevu odznakom kontrolóra a na požiadanie kontrolovaného sa preukáže aj preukazom kontrolóra.
b) Výkon kontroly začína rybárski kontrolór tak, že oznámi loviacim rybárom: „Rybárska kontrola“ a požiada loviacich rybárov, aby sa postavili k svojim udiciam a súčasne predložili povolenia na rybolov, v prípade členov aj identifikačné, členské preukazy.
c) Držiteľ povolenia na rybolov je povinný na výzvu rybárskeho kontrolóra predložiť:
I. platné povolenie na rybolov vydané rybárskou spoločnosťou.
II. Identifikačný, členský preukaz, ktorého číslo je uvedené v povolení na rybolov.
d) Na požiadanie rybárskeho kontrolóra je kontrolovaný povinný sprístupniť ku kontrole zameranej na privlastnenie si úlovkov všetky predmety, v ktorých by ulovené ryby mohli byť uložené (stany, vedrá, sieťky, atď.) Kontrolovaný je súčasne povinný riadiť sa pokynmi a príkazmi rybárskeho kontrolóra a strpieť všetky jeho úkony.

Čl. VIII. Hmotná zainteresovanosť členov spoločnosti

1. Aktívny člen môže požiadať o vydanie hosťovacieho povolenia pre svojho hosťa.
2. Cena povolenia na rybolov je stanovená podľa hospodárskych výsledkov rybárskej spoločnosti a trhových cien rýb. Každý člen po uhradení poplatku obdrží celoročné povolenie na jeden rok. Na celoročné povolenie si môže privlastniť člen rybárskej spoločnosti privlastniť 20 ks hospodársky cenených (ušľachtilých) rýb, z tohto počtu maximálne 6 ks dravých rýb. Po ulovení a privlastnení si uvedeného počtu alebo množstva rýb je povolenie neplatné. Medzi hospodársky cenené (ušľachtilé) ryby patria: Kapor rybničný, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy a Sumec veľký. Ak má člen spoločnosti záujem, môže si zakúpiť ďalšie celoročné povolenie, ktorého cena bude zvýšená o 50 %.
3. Člen rybárskej spoločnosti môže v odôvodnených prípadoch požiadať Radu rybárskej spoločnosti o prerušenie výkonu rybárstva a po súhlasnom stanovisku Rady mu môže byť členstvo udržané za poplatok 20 eur na 1 rok, a to bez vydania celoročného povolenia.

Čl. IX. Používanie lodiek

Rybárske loďky sa môžu používať tak, aby nebránili výkonu rybárskeho práva na vode a pri kotvení. Je zakázané v revíroch rybárskej spoločnosti používať motorové člny a skútre poháňané ropnými produktmi alebo chemicky (batérie a akumulátory). Na pohon člna je povolené používať iba vlastnú sila - veslá. Loďky vyrobené z plechu alebo dreva musia byť očíslované identifikačným číslom, ktoré prideľuje rybársky hospodár pri vydávaní povolenia na rybolov. Identifikačné číslo na loďke musí byť jasne viditeľné vo veľkosti min. 25 cm (na tmavom podklade biele číslice, na bielom podklade červené alebo čierne). Používanie lodiek s diaľkovým ovládaním na vyvážanie nástrah a návnad je povolené.

Čl. X. Udržiavanie poriadku

Rybárska spoločnosť Komjatice má rybársky revír v prenájme od obce Komjatice, kde sa v zmluve o prenájme zaviazala udržiavať v revíroch poriadok a čistotu. Z uvedeného dôvodu sa zakazuje:
a) stanovať, bivakovať, budovať prístrešky a klásť ohne na všetkých ostrovoch,
b) nechávať odpad na mieste lovu a chytať na znečistenom mieste.
Klásť ohne a stanovať je povolené na miestach k tomuto účelu určených (v prednej – vstupnej časti štrkoviska 3490), miesta sú označené informačnými tabuľkami. Stanovať alebo bivakovať može loviaci rybár na základe platného povolenia na rybolov iba v obvode štrkoviska 3490.

Čl. XI. Ostatné náležitosti

1. Finančné náležitosti (poplatky) a ostatné náležitosti (súvisiace s výkonom rybárstva) je potrebné vyrovnať najneskôr do 31. marca kalendárneho roka. V opačnom prípade členstvo v rybárskej spoločnosti zaniká. Každý člen spoločnosti a loviaci rybár je povinný sa riadiť § 36 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, stanovami spoločnosti a týmto prevádzkovým poriadkom.
2. Člen rybárskej spoločnosti, ktorý zistí a preukáže porušovanie povinností iného člena alebo držiteľa 250 eurového povolenia pri love rýb, obdrží celoročné povolení na ďalší rok zdarma.
3. Pre vydanie budúceho celoročného povolenia na rybolov sú žiaci, ktorí už sú držiteľmi povolenianarybolov povinní zúčastniť sa minimálne 4 x Krúžku mladých rybárov pri Rybárskej spoločosti Komjatice.
4. Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti sa uskutočňuje v každý prvý štvrtok v mesiaci, a to o 18:00 h. v kancelárii spoločnosti.
5. Vyhradiť lovné miesto môže iba Rada rybárskej spoločnosti. Používanie elektrického motora je povolené iba pre Radu a kontrolórov spoločnosti pri plnení úloh na úseku správy revírov.
6. Loviaci rybár je povinný uvoľniť miesto pred maringotkou (prístup k vode) nájomcovi.

Komjatice dňa 01.01. 2017

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2017
Všetky práva vyhradené
made_by PhotoMedia.sk
TOPlist