PREVÁDZKOVÝ PORIADOK platný od 01.01.2020

ČLENOVIA

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK platný pre členov, krátkodobých členov a žiakov združených v krúžku mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti platný OD 01.01. 2020

Preambula

Rybárska spoločnosť Komjatice (ďalej len „rybárska spoločnosť“) je povinná starať sa o zveľaďovanie revíru č. 1. Štrkovisko Komjatice a v revíru č. 2. Staré štrkovisko Komjatice, ktoré jej boli pridelené rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR ako ostatné vodné plochy v osobitnom režime. Rybárska spoločnosť plní úlohy dané jej stanovami, týmto prevádzkovým poriadkom a vyplývajúce z rozhodnutia Rady Rybárskej spoločnosti Komjatice. Súčasťou prevádzkového poriadku je Etický kódex a Manuál kontroly kontrolórov rybárskej spoločnosti. Výkon rybárskeho práva, členovia a krátkodobý členovia  rybárskej spoločnosti (ďalej len „členovia“) a žiaci sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom.

Čl. I. Ochrana rýb

1. Zakazuje sa:
a) loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb a v čase zákazu lovu rýb, o ktorom rozhodla Rada rybárskej spoločnosti. 
b) privlastňovať si ryby nedosahujúce najmenšiu a prekračujúce najväčšiu povolenú lovnú mieru a nad povolené množstvo a počet.
c) používať na lov výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ryby pod ladom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk alebo ôk.
d) používať na lov rýb elektrický prúd (s výnimkou hospodárskeho a kontrolného odlovu), omamné látky, lapadlá, vrše, siete a čereňe s väčšou plochou ako je 1x1 m, a používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb.
e) loviť ryby na miestach kde sa nazhromaždili pri mimoriadnych situáciách. Mimoriadnu situáciu vyhlasuje Rada rybárskej spoločnosti.
f) loviť na viac ako dve udice (prút bez navijaku tzv. bič sa považuje za udicu).
g) pri love na ťažko a plávanú loviť na viac ako jeden nadväzec na jednej udici, tento nadväzec môže byť opatrený iba jednoháčikom. Lov sumca na živú, mŕtvu rybku, selet alebo nadáje je povolený na jeden nadväzec a najviac na jeden trojháčik. Lov sumca na pelety je povolený iba s jedným jednoháčikom a jedným nadväzcom.

h) lov rýb na trojháčiky, okrem lovu sumca a lovu dravých rýb na prívlač. Pri love dravých rýb (sumec, zubáč, šťuka, ostriež) na prívlač je povolené použiť na jednej udici iba 1 ks trojháčika alebo 1 ks dvojháčika alebo 1 ks jednoháčika, nie však ich kombináciu.

i.) loviť na živú alebo mŕtvu rybku alebo časť rybky tzv. selet a loviť prívlačou od 1. januára do 30. apríla príslušného roka.

j) pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako s jednou nástrahou.
k) loviť v čase od zotmenia do rozvidnenia bez osvetlenia miesta nastražených udíc. Svetlo musí byť viditeľné zo všetkých prístupových strán. Svietiace signálky alebo tyčinky (chemické svetlo) sa nepovažujú za osvetlenie miesta nastražených udíc.

l) lov rýb v noci za pomoci svetla (osvetlovanie rýb pod hladinou umelým svetlom, používanie chemického svetla ako nástrahy apod.). Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.

m) označovať lovné miesto inak ako tyčovou bójou.
n) loviť na znečistenom mieste.
o) pustiť späť do vody použitú nástrahovú rybku.
p) čistiť ulovené ryby pri vode a znečisťovať životné prostredie.
r) vyhradzovať si miesto lovu akýmkoľvek spôsobom.

s) opravovať, prepisovať, mazať, obťahovať alebo inak upravovať záznam o privlastnených úlovkoch v povolení na lov rýb, v sumáre a prehľade o úlovkoch.

t) loviť žiakom do 15 r. na prívlač.

2. Rada rybárskej spoločnosti môže rozhodnúť kedy a na koho sa zákazy v Čl. I. bod 1 nevzťahujú.

Čl. II. Čas ochrany rýb a ich hájenie

1. V čase individuálnej ochrany rýb nie je povolené loviť:
a) od 1. januára do 30. apríla príslušného roka Šťuku severnú a Zubáča veľkoústeho.
b) Dobu hájenia rýb určuje Rada rybárskej spoločnosti.

c) Ryby ulovené v čase ich ochrany alebo ktoré nedosahujú minimálnu alebo prekračujú najväčšiu povolenú lovnú mieru, je loviaci člen povinný s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť do vody, a to i vtedy ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia a poškodenia, loviaci je povinný prestrihnúť vlasec alebo lanko a rybu pustiť do vody i s háčikom.

2. Kategórie rýb

I. Pre zabezpečenie činnosti rybárskej spoločnosti a pre tento prevádzkový poriadok pre členov sa určujú dve kategórie rýb:

a) hospodársky cenené ryby, medzi ktoré patria: Kapor rybničný, Šťuka severná, Zubáč veľkoústy,

b) ostatné ryby, medzi ktoré patria najmä: Amur biely, Tolstolobik biely, Sumec západný, Belička európska, Červenica ostrobruchá, Karas striebristý, Ostriež zelenkavý, Pleskáč vysoký, Pstruh dúhový, Lieň sliznatý, Plotica červenooká, Slnečnica pestrá, Úhor európsky, Jalec hlavatý, Jalec maloústy. 

II. Pstruh dúhový je od 1. januára do ďalšieho napustenia v jesenných mesiacoch príslušného kalendárneho roka pri privlastnení hodnotený ako ostatná ryba.

III. Celoročne sú v revíroch rybárskej spoločnosti a na území Slovenskej republiky chránené živočíchy:
Ropucha zelená, Ropucha bradavičnatá, Rosnička zelená, Skokan zelený, Skokan hnedý.

Čl. III. Denný čas lovu rýb a ich lovné miery

1. Celoročne sa ryby v revíroch rybárskej spoločnosti lovia NON-STOP.

2. Člen rybárskej spoločnosti si môže privlastniť iba ryby, ktoré dosahujú minimálnu a neprekračujú najväčšiu povolenú lovnú mieru, a to:

 

DRUH RYBY

NAJMENŠIA POVOLENÁ LOVNÁ MIERA

NAJVÄČŠIA POVOLENÁ LOVNÁ MIERA

POVOLENÉ MAXIMÁLNE  PRIVLASTNIŤ V JEDNOM DNI

Amur biely

60 cm

100 cm

5 kg

Kapor rybničný

40 cm

65 cm

2 ks

Lieň sliznatý

25 cm

 

5 kg

Šťuka severná

60 cm

 

2 ks

Tolstolobik biely

50 cm

 

5 kg

Úhor európsky

50 cm

 

5 kg

Zubáč veľkoústy

50 cm

 

2 ks

Čl. IV. Množstvo a počet privlastnených úlovkov a ich evidencia

1. Loviaci člen si v jednom dni môže privlastniť:

a) najviac 2 (dva) kusy hospodársky cenených rýb,

b) množstvo (váha) ostatných druhov rýb, ktoré si je možné členom privlastniť v jednom dni je maximálne 5 kg.

c) denný lov sa končí:

- privlastnením si druhého kusu hospodársky cenených rýb, alebo

- privlastnením si ostatných rýb nad 5 kg, 

2. Ak si člen pred privlastnením ostatných rýb nad 5 kg privlastnil jednu hospodársky cennú rybu, túto si ponecháva a denný lov končí.

3. Privlastnenie Kapra rybničného, Šťuky severnej, Zubáča veľkoústeho, Amura bieleho a Sumca západného zapisuje člen do Záznamu povolenia na lov rýb, v ktorom uvedie hodinu, dátum, číslo revíru, druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť.

4. Privlastnenie hospodársky cenených rýb, Amura bieleho a Sumca západného je povinný člen zapísať do prehľadu o úlovkoch (povolenia na lov rýb) ešte pred ďalším nahodením udice.

5. Privlastnenie Pstruha dúhového je člen povinný zapísať do záznamu povolenia na lov rýb ešte pred ďalším nahodením udice, to platí v čase od jeho napustenia v jesenných mesiacoch do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, a to tak, že vyplní riadok záznamu povolenia na lov rýb v stĺpci dátum, čas ulovenia, druh ryby a počet. Čas napustenia Pstruha dúhového v jesenných mesiacoch vyhlasuje Rada rybárskej spoločnosti na informačných tabuliach v revíry.

6. Ostatné ryby loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu.

7. Nezapísanie privlastnenej si ryby podľa bodu 3 až 6  sa považuje za privlastnenie si ryby bez povolenia na lov rýb.

Čl. V. Žiaci vo veku od 6 do 15 rokov

1. Žiaci vo veku od 6 do 15 rokov združení v Krúžku mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti môžu loviť ryby s platným povolením na lov rýb vydaným rybárskou spoločnosťou iba s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku a vždy v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti.

2. Loviaci žiak si môže v jednom dni privlastniť najviac 3 kg rýb. V tomto privlastnenom úlovku môžu byť ostatné ryby a 1 (jeden) kus hospodársky cenenej ryby. Po privlastnení si akéhokoľvek druhu ryby nad 3 kg alebo po privlastnení si 1 (jedného kusu) hospodársky cennej ryby sa denný lov žiaka končí. Ostatné ryby ulovené pred privlastnením si hospodársky cennej ryby si môže žiak ponechať. Žiaci si môžu na jedno ročné povolenie na lov rýb privlastniť za obdobie kalendárneho roka najviac 10 ks hospodársky cenených rýb (kapor, šťuka, zubáč alebo ich kombináciu) avšak z toho počtu maximálne 3 ks dravých rýb (zubáč, šťuka). Po privlastnení si 10 ks hospodársky cenených rýb nie je možné na toto povolenie ďalej loviť ryby.

3. Deti do 6 rokov môžu v mesiacoch jún, júl a august loviť bez povolenia na lov rýb na 1 prút - iba bič bez navijaka, v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti. Privlastniť si môžu iba ostatné ryby (červenica, belica, slnečnica apod.) do maximálnej váhy 1 kg všetkých ulovených rýb spolu.

4. Rybárska spoločnosť v kalendárom roku organizuje Krúžok mladých rybárov (ďalej len „krúžok“). Pre vydanie povolenia na lov rýb pre žiaka na ďalší kalendárny rok je povinný tento absolvovať minimálne 4 x stretnutia krúžku mladých rybárov v roku, kedy mu bolo povolenie na lov rýb vydané. Organizácia Krúžku mladých rybárov sa riadi oznámeniami vedúceho krúžku.  

Čl. VI. Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb, vyvážaní a zanášanie návnad a nástrah, súčasti povinnej výbavy

1. Pri love sú loviaci členovia povinní dodržiavať medzi sebou vzdialenosť min. 3 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou sú loviaci členovia povinní dodržiavať min. vzdialenosť 20 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

2. Pri vyvážaní, nahadzovaní a kŕmení je loviaci rybár povinný dodržiavať maximálnu vzdialenosť povolenú pre vyvážanie, nahadzovanie a kŕmenie, ktorá je vyznačená na informačnej tabuly na mape revíru červenou čiarou.

3. Povinná výbava loviaceho člena a žiaka rybárskej spoločnosti sa skladá z týchto súčastí:

- dezinfekčný prostriedok na ošetrenie povrchových rán ulovených rýb,
- mierka na zistenie dĺžky ulovenej ryby,
- uvoľňovač háčikov (tzv. peán alebo iné),
- sieťka s kruhmi na prechovávanie úlovkov alebo iné štandardné zariadenie (šetrný sak na ryby apod.)
- podberák, pri love dravých rýb je možné podberák nahradiť vylovovacími kliešťami,
- komerčne predávaná odháčkovacia (vlhká) podložka pod rybu s minimálnym rozmerom 100 x 50 cm,

- komerčne predávaná váha umožňujúca šetrné váženie rýb.

4. Súčasti povinnej výbavy je loviaci člen povinný mať pripravené pred zahájením a aj počas lovu a vždy ich pri vylovovaní ryby použiť.

Čl. VII. Lov rýb

1. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len členovia rybárskej spoločnosti, ktorý sú súčasne držiteľmi platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice. Na jedno povolenie na lov rýb vydané pre príslušný kalendárny rok si môže loviaci privlastniť najviac 20 ks hospodársky cenených rýb a z tohto počtu maximálne 10 ks dravých rýb (šťuka, zubáč). Po privlastnení si 20 ks hospodársky cenených rýb nie je možné na toto povolenie ďalej loviť ryby.
2. Povolenie na lov rýb a členský preukaz sú doklady neprenosné na inú osobu a sú majetkom rybárskej spoločnosti. Rada rybárskej spoločnosti určuje podrobnosti o vzhľade a druhoch vydávaných povoleniach na lov rýb.
3. Pri love rýb musí mať loviaci člen udice vždy na dohľad.
4. Pri love z člnu nie je povolené mať nahodené iné udice ako tie, ktoré má loviaci rybár v člne.
5. Používanie sonaru počas lovu je povolené.
6. Vyvážanie nástrah pomocou člna alebo elektrickej zakrmovacej loďky je povolené. Pri vyvážaní nástrah a vábení sumca vábničkou je loviaci člen povinný zachovávať maximálnu ohľaduplnosť voči ostatným loviacim členom.
7. Člen a žiak združený rybárskej spoločnosti je povinný najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka odovzdať povolenie na lov rýb a vyplnený prehľad o úlovkoch za predchádzajúci kalendárny rok. Vyplnený prehľad o úlovkoch sa odovzdáva na miestach vyhlásených Radou rybárskej spoločnosti, ale najmä v sídle rybárskej spoločnosti na adrese Dolná č. 12, Komjatice. Pre tieto účely je v sídle spoločnosti inštalovaná označená schránka s voľným prístupom. 
8. Zmeny alebo aktuálne obmedzenia v revíry upravujú rozhodnutia Rady rybárskej spoločnosti uvedené na prenosných informačných tabuliach, ktoré majú prednosť pred znením prevádzkového poriadku.
9. S udicou opatrenou s háčikom môže manipulovať (nahadzovať, vyťahovať, zasekávať apod.) len člen alebo žiak rybárskej spoločnosti, ktorý je držiteľom platného povolenia na lov rýb.

Čl. VIII. Povinnosti členov a žiakov

1. Loviaci člen sa rybárskym kontrolórom spoločnosti preukazuje platným povolením na lov rýb, ktorého súčasť tvorí prehľad o úlovkoch a členský preukaz s fotografiou. Loviaci člen je poviný mať uvedené doklady počas lovu pri sebe.

2. Člen a žiak rybárskej spoločnosti je povinný odniesť so sebou všetky odpadky z miesta lovu a odpad spracovať alebo uložiť v súlade so zákonom o odpadoch mimo revírov rybárskej spoločnosti.

3. Loviaci žiak sa rybárskym kontrolórom spoločnosti preukazuje platným povolením na lov rýb, ktoré je opatrené fotografiou loviaceho. Loviaci žiak je poviný mať uvedený doklad počas lovu pri sebe.

4. Ak bol žiak prijatý za člena Krúžku mladých rybárov (ďalej len „krúžok“), pre vydanie povolenia na ďalší kalendárny rok je povinný absolvovať minimálne 4 x stretnutia krúžku v roku, kedy mu bolo povolenie na lov rýb vydané.

5. Člen rybárskej spoločnosti je povinný 1 x za rok absolvovať brigádu na úprave revírov v rozsahu min. 4 (štyroch) hodín. Člen môže absolvovať brigádu v termíne podľa vlastného výberu v jarných alebo jesenných mesiacoch. Termín jarnej a jesennej brigády vyhlasuje Rada rybárskej spoločnosti. Za neúčasť na brigáde je člen povinný uhradiť rybárskej spoločnosti sankciu 50,00 EUR. Povinnosť sa nevzťahuje na žiakov a krátkodobých členov spoločnosti, a na osoby, ktorých neúčasť vyhodnotí Rada rybárskej spoločnosti ako odôvodnenú. Evidenciu odpracovaných brigád vedie rybársky hospodár alebo ním poverená osoba.

6. Členovia, krátkodobí členovia a žiaci sú povinní dodržiavať rybársku etiku, pod ktorou sa rozumie: súbor pravidiel správania sa všeobecne akceptovaný medzi rybármi. Súčasťou rybárskej etiky je najmä: dôstojné správanie sa k iným rybárom a osobám v revíry, úcta k rybám, živočíchom a prírode, nekonfliktné správanie sa pri love rýb, odmietanie zlého úmyslu a poškodzovania iných, odmietanie obmedzovania svojich práv, tolerancia a dodržiavanie práv iných rybárov apod.

Čl. IX. Kontrolóri rybárskej spoločnosti

1. Kontrolu členov a žiakov v revíry vykonávajú rybárski kontrolóri.
2. Výkon kontroly na lovnom mieste a v priestoroch rybárskeho revíru vykonávajú rybárski kontrolóri podľa Manuálu kontroly rybárskych kontrolórov.
Pred výkonom kontroly je kontrolór povinný mať na viditeľnom mieste odznak rybárskeho kontrolóra a na vyžiadanie predložiť preukaz kontrolóra rybárskej spoločnosti.Výkon kontroly začína pozdravom a oznámením: „Rybárska kontrola, predložte Vaše doklady na lov rýb“. Predložené doklady, členský alebo žiacky preukaz, povolenie na lov rýb zadržiava kontrolór počas celého výkonu kontroly u seba. Kontrolór dôkladne overí pravosť dokladov a oprávnenie loviaceho loviť ryby v revíroch spoločnosti. Kontrolór overí oprávnenie a správnosť spôsobu lovu rýb, najmä overením nástrahy, počtu udíc a ich umiestnením. Za účelom vykonania dôslednej kontroly nahodenej udice môže požiadať kontrolovaného o vytiahnutie udice a nástrahy z vody. Kontrolór vždy overí povinnú výbavu loviaceho rybára. Kontrolór si vyžiada od loviaceho informácie o ulovených rybách a porovná ich so zápisom v dokladoch. Súčasne overí prítomnosť ulovených rýb v prechovávacom zariadení. V prípade nezrovnalostí so zápisom hodnôt, ulovené ryby premeria. Ak loviaci uvedie, že si neprivlastnil žiadne ryby, túto skutočnosť overí kontrolór fyzickým prehliadnutím miesta lovu, rybárskeho príslušenstva a v prípade podozrenia (po súhlase loviaceho) aj prehliadkou motorového vozidla (karavan a iné) loviaceho rybára. Držiteľ povolenia/rybár je povinný strpieť pokyny kontrolóra. V prípade závažného porušenia Prevádzkového poriadku kontrolór ukončí výkon kontroly zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola – zadržanie povolenia “ a podpis. Pri zadržaní povolenia kontrolór o jeho zadržaní stručne informuje loviaceho rybára a uvedie dôvod zadržania. O zadržaní povolenia následne vyhotoví na predpísanom tlačive zápis o okolnostiach pri ktorom bolo povolenie na lov rýb zadržané. Na záver vyzve loviaceho na podpis tlačiva, ktorým loviaci potvrdzuje, že sa oboznámil s dôvodom zadržania povolenia na lov rýb. Kontrolór ukončí výkon kontroly bez zistenia porušenia Prevádzkového poriadku zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola bez závad“ a podpis. Oznámením: „Rybárska kontrola skončená “ a pozdravom opúšťa miesto kontroly.
3. Držiteľ povolenia na lov rýb je povinný na výzvu rybárskeho kontrolóra  predložiť a preukázať najmä:
a). platné povolenie na lov rýb vydané rybárskou spoločnosťou,
b). členský preukaz, ktorého číslo je uvedené v povolení na lov rýb,

c) pripravenú povinnú výbavu loviaceho rybára.

4. Rybársky kontrolór môže v priebehu kontroly ulovených rýb úlovok premerať a zvážiť. Priebeh kontroly dokumentovať aj vhodným zariadením na záznam zvuku či obrazu.

5. Na požiadanie rybárskeho kontrolóra je kontrolovaný povinný sprístupniť ku kontrole zameranej na privlastnenie si úlovkov všetky predmety, v ktorých by ulovené ryby mohli byť uložené (stany, vedrá, sieťky, atď.) Kontrolovaný je súčasne povinný riadiť sa pokynmi a príkazmi rybárskeho kontrolóra a strpieť všetky jeho úkony.

6. Vzor záznamu o kontrole schváli na návrh disciplinárnej komisie Rada rybárskej spoločnosti.

Čl. X. Hmotná zainteresovanosť členov spoločnosti

1. Člen, ktorý aktívne spolupracuje pri organizovaní rybárskych podujatí alebo inak vypomáha pri činnosti v rybárskej spoločnosti, môže požiadať o vydanie hosťovacieho povolenia na lov rýb pre svojho hosťa. O vydaní takéhoto povolenia na lov rýb rozhoduje Rada rybárskej spoločnosti.
2. Členský príspevok na príslušný kalendárny rok je stanovený podľa hospodárskych výsledkov rybárskej spoločnosti a trhových cien rýb. Každý člen po uhradení členského príspevku obdrží celoročné povolenie na lov rýb na jeden kalendárny rok. Ak člen spoločnosti po ulovení maximálneho množstva rýb na jedno povolenie požiada o ďalšie povolenie na lov rýb na príslušný kalendárny rok, toto mu bude vydané po zaplatení ďalšieho členského príspevku v príslušnom kalendárnom roku zvýšeného o 50 %. Člen rybárskej spoločnosti môže jednom kalendárnom roku obdržať najviac dve povolenia na lov rýb. 
3. Člen rybárskej spoločnosti môže v odôvodnených prípadoch požiadať Radu rybárskej spoločnosti o prerušenie práva loviť ryby a po súhlasnom stanovisku Rady rybárskej spoločnosti mu môže byť členstvo udržané za poplatok 20 eur na obdobie jedného kalendárneho roka, a to aj opakovane. Pri udržaní práva loviť ryby sa povolenie na lov rýb žiadateľovi do rúk nevydáva.

Čl. XI. Používanie lodiek a karavanov, autokaravanov, obytných prívesov a automobilov upravených na bývanie

1. Rybárske loďky sa môžu používať tak, aby nebránili výkonu rybárskeho práva na vode a pri kotvení. Je zakázané v revíroch rybárskej spoločnosti používať motorové člny a skútre poháňané ropnými produktmi alebo chemicky (batérie a akumulátory). Na pohon člna je povolené používať iba vlastnú silu - veslá. Loďky vyrobené z plechu alebo dreva musia byť očíslované identifikačným číslom, ktoré prideľuje rybársky hospodár pri vydávaní povolenia na lov rýb. Pridelenie identifikačného čísla loďky je spoplatnené sumou 10,- EUR na jeden kalendárny rok a uhrádza sa zvyčajne pri vydávaní povolenia na lov rýb alebo pri registrácii v priebehu roka.

2. Identifikačné číslo na loďke musí byť jasne viditeľné vo veľkosti min. 25 cm (na tmavom podklade biele číslice, na bielom podklade červené alebo čierne). 

3. Používanie lodiek s diaľkovým ovládaním na vyvážanie nástrah a návnad je povolené a nevyžaduje žiadnu registráciu. Pri zavážaní nástrah a návnad loďkou s diaľkovým ovládaním je loviaci rybár povinný dodržiavať maximálnu vzdialenosť povolenú pre vyvážanie, nahadzovanie a kŕmenie, ktorá je vyznačená na mape revíru červenou čiarou.

4. Vjazd a používanie karavanov, autokaravanov, obytných prívesov a automobilov upravených na bývanie (ďalej len „karavany“) do areálu revírov rybárskej spoločnosti sa povoľuje iba a výhradne členom rybárskej spoločnosti. Krátkodobým členom vjazd karavanom do revírov rybárskej spoločnosti nie je povolený.

5. Karavany členov podliehajú registrácii v Zozname karavanov rybárskej spoločnosti, ktorá sa zvyčajne vykonáva pri vydávaní celoročných povolení na lov rýb alebo podľa potreby v sídle rybárskej spoločnosti, a to na osobu člena (meno a priezvisko, číslo členského preukazu). Karavan môžu v revíry spoločnosti využívať iba osoby, na ktoré bol karavan registrovaný. Na jeden karavan je možné registrovať najviac štyri osoby z radov členov rybárskej spoločnosti. Karavany nie je povolené prenajímať, požičiavať alebo inak poskytovať hosťom alebo krátkodobým členom rybárskej spoločnosti. Porušenie zákazu sa považuje za porušenie rybárskej etiky a môže mať za následok disciplinárne stíhanie. 

Čl. XII. Udržiavanie poriadku

1. Rybárska spoločnosť Komjatice má rybársky revír č. 1 a 2. v prenájme od obce Komjatice, kde sa v zmluve o prenájme zaviazala udržiavať v rybárskych revíroch poriadok a čistotu. Z uvedeného dôvodu sa zakazuje:
a) klásť otvorené ohne v areáli štrkoviska a na všetkých ostrovoch,

b) stanovať, bivakovať, budovať prístrešky na všetkých ostrovoch,

c) krátkodobým členom vjazd karavanom, autokaravanom, obytným automobilom a automobilom upraveným na bývanie do revírov rybárskej spoločnosti ,
d) nechávať odpad na mieste lovu a v areáli revírov rybárskej spoločnosti a chytať na znečistenom mieste.
2. Stanovať alebo bivakovať može loviaci člen s vydaným platným povolením na lov rýb iba v obvode štrkovísk, revírov rybárskej spoločnosti.

3. Loviaci člen môže pre prípravu jedál použiť v areáli štrkoviska a na ostrovoch gril s kovovým ohniskom umiestneným nad zemou.

Čl. XIII. Ostatné náležitosti

1. Finančné náležitosti (členské príspevky, poplatky, pokuty a iné súvisiace s výkonom rybárstva) je člen rybárskej spoločnosti povinný uhradiť najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto vznikli, ak nie je rozhodnutím Rady rybárskej spoločnosti určené inak. Člen je povinný uhradiť členský príspevok, ktorým je poplatok za vydanie povolenia na lov rýb pre príslušný kalendárny rok najneskôr do 31. marca toho roka, pre ktorý vydanie povolenia na lov rýb žiada. V opačnom prípade členstvo v rybárskej spoločnosti zanikne rozhodnutím Rady rybárskej spoločnosti dňom v ňom určeným, a to aj keď sa člen o tomto nedozvedel.
2. Člen rybárskej spoločnosti, ktorý zistí a preukáže porušovanie povinností iného člena alebo dočasného člena pri love rýb, obdrží na základe rozhodnutia Rady rybárskej spoločnosti povolenie na lov rýb na ďalší kalendárny rok zdarma.
3. Každý člen spoločnosti a loviaci rybár je povinný sa riadiť § 34 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení jeho neskorších zmien a doplnení, stanovami rybárskej spoločnosti a týmto prevádzkovým poriadkom.

4. Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti sa uskutočňuje v každý prvý piatok v mesiaci, a to o 18:00 h. v kancelárii spoločnosti. Rada rybárskej spoločnosti môže zasadnúť podľa potreby aj inokedy.
5. Vyhradiť lovné miesto môže iba Rada rybárskej spoločnosti. Používanie elektrického motora ako pohonu pre čln je povolené iba pre Radu rybárskej spoločnosti a kontrolórom rybárskej spoločnosti pri plnení úloh na úseku správy revírov.
6. Pre účely tohto prevádzkového poriadku sa členom rybárskej spoločnosti primárne rozumie aj žiak a dieťa do 6 rokov.

7. Tento prevádzkový poriadok vstupuje do platnosti a účinnosti od 1. januára 2020.

Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru !!!

1. ZAKÁZANÁ MONTÁŽ PRE LOV SUMCOV A DRAVÝCH RÝB

Dva trojháčiky na jednom nadväzci

2. POVOLENÉ MONTÁŽE PRE LOV SUMCOV

Vždy iba na jednom nadväzci !

Trojháčik + jednoháčik, Dvoháčik + jednoháčik, Jednoháčik 2 x zasebou, 1x Trojháčik

 

3. ZAKÁZANÁ MONTÁŽ PRE LOV DRAVÝCH RÝB, OKREM LOVU SUMCOV

Akýkoľvek trojháčik alebo dvojháčik na jednom nadväzci, platí pri love na ťažko a na plávanú

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice

Komjatice dňa 30.12.2019

Rada rybárskej spoločnosti Komjatice

Komjatice dňa 30.12.2019


HOSTIA

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK platný pre hostí a LOV RÝB NA HOSŤOVACIE POVOLENIA V REVÍROCH rybárskej spoločnosti KOMJATICE Platný od 01.01. 2020

Preambula

Rybárska spoločnosť Komjatice (ďalej len „rybárska spoločnosť“) je povinná starať sa o zveľaďovanie revíru č. 1. Štrkovisko Komjatice a v revíru č. 2. Staré štrkovisko Komjatice, ktoré jej boli pridelené rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR ako ostatné vodné plochy v osobitnom režime. Rybárska spoločnosť plní úlohy dané jej stanovami, týmto prevádzkovým poriadkom a vyplývajúce z rozhodnutia Rady Rybárskej spoločnosti Komjatice. V súlade s Čl. 2, ods. 1, písm. c) rybárska spoločnosť umožňuje záujemcom aj hosťovací rybolov podľa osobitných zásad. Výkon rybárskeho práva, denný a viac denný hostia (ďalej len „hostia“) sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom. Súčasťou prevádzkového poriadku je Etický kódex a Manuál kontroly kontrolórov rybárskej spoločnosti.

Čl. I. Ochrana rýb

1. Zakazuje sa:
a) loviť ryby v čase individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb a v čase zákazu lovu rýb, o ktorom rozhodla Rada rybárskej spoločnosti. 
b) privlastňovať si ryby nedosahujúce najmenšiu a prekračujúce najväčšiu povolenú lovnú mieru a nad povolené množstvo a počet.
c) používať na lov rýb výbušniny, otravné látky, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strielať ryby, loviť ryby pod ladom, loviť ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk alebo ôk.
d) používať na lov rýb elektrický prúd (s výnimkou hospodárskeho a kontrolného odlovu), omamné látky, lapadlá, vrše, siete a čereňe s väčšou plochou ako je 1x1 m, a používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb.
e) loviť ryby na miestach kde sa nazhromaždili pri mimoriadnych situáciách. Mimoriadnu situáciu vyhlasuje Rada rybárskej spoločnosti.
f) loviť na viac ako dve udice (prút bez navijaku tzv. bič sa považuje za udicu).
g) pri love na ťažko a plávanú loviť na viac ako jeden nadväzec na jednej udici, tento nadväzec môže byť opatrený iba jednoháčikom. Lov sumca na živú, mŕtvu rybku, selet s minimálnou veľkosťou 25 cm alebo nadáje je povolený na jeden nadväzec a jeden trojháčik. Lov sumca na pelety je povolený iba s jedným jednoháčikom a jedným nadväzcom.
h) lov na trojháčiky, okrem lovu sumca podľa bodu g).

i) hosťom loviť Zubáča veľkoústeho a Šťuku severnú akýmkoľvek spôsobom, a zakazuje sa privlastniť si tieto druhy rýb.

j) hosťom loviť z ostrovov a v časti Žabáreň (časť Revíru č. 1 Štrkovisko Komjatice).
k) loviť v čase od zotmenia do rozvidnenia bez osvetlenia miesta nastražených udíc. Svetlo musí byť viditeľné zo všetkých prístupových strán. Svietiace signálky alebo tyčinky (chemické svetlo) sa nepovažujú za osvetlenie miesta nastražených udíc. Riadne rozlíšenie osvetlenia lovného miesta je loviaci povinný zabezpečiť osvetlením miesta nastražených udíc.

l) lov rýb v noci za pomoci svetla (osvetlovanie rýb pod hladinou umelým svetlom, používanie chemického svetla ako nástrahy apod.). Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov rýb pomocou svetla.

m) označiť lovné miesto inak ako tyčovou bójou.
n) loviť na znečistenom mieste.
o) pustiť späť do vody použitú nástrahovú rybku.
p) čistiť ulovené ryby pri vode a znečisťovať životné prostredie.
r) vyhradzovať si miesto lovu akýmkoľvek spôsobom.

s) opravovať, prepisovať, mazať, obťahovať alebo inak upravovať záznam o privlastnených úlovkoch v povolení na lov rýb, v sumáre a prehľade o úlovkoch.

t) jazdiť s motorovým vozidlom po poľnohospodárskych pozemkoch.

2. Rada rybárskej spoločnosti môže rozhodnúť kedy a na koho sa zákazy v Čl. I. bod 1 nevzťahujú.

Čl. II. Čas ochrany rýb a ich hájenie

1. Ryby ulovené v čase ich ochrany alebo ktoré nedosahujú minimálnu alebo prekračujú najväčšiu povolenú lovnú mieru, je loviaci povinný s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť do vody, a to i vtedy ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia a poškodenia, loviaci je povinný prestrihnúť vlasec alebo lanko a rybu pustiť do vody i s háčikom.
2. Dobu hájenia rýb určuje Rada rybárskej spoločnosti.

3. Kategórie rýb

I. Pre zabezpečenie činnosti rybárskej spoločnosti a tento prevádzkový poriadok pre hostí sa určujú tri kategórie rýb:

b) hospodársky cenené ryby, medzi ktoré patria: Kapor rybničný,

b) ostatné ryby, medzi ktoré patria najmä: Amur biely, Tolstolobik biely, Sumec západný, Belička európska,

Červenica ostrobruchá, Karas striebristý, Ostriež zelenkavý, Pleskáč vysoký, Pstruh dúhový, Lieň sliznatý, Plotica červenooká, Slnečnica pestrá, Úhor európsky, Jalec hlavatý, Jalec maloústy. 

c) dravé ryby so zákazom lovu a ich privlastnenia: Šťuka severná, Zubáč veľkoústy.

II. Pstruh dúhový je od 1. januára do ďalšieho napustenia v jesenných mesiacoch príslušného kalendárneho roka pri privlastnení hodnotený ako ostatná ryba.

III. Celoročne sú v revíroch rybárskej spoločnosti a na území Slovenskej republiky chránené živočíchy: Ropucha zelená, Ropucha bradavičnatá, Rosnička zelená, Skokan zelený, Skokan hnedý.

Čl. III. Denný čas lovu rýb a ich lovné miery

1. Celoročne sa ryby v revíroch rybárskej spoločnosti lovia NON-STOP.

2. Hosť rybárskej spoločnosti si môže privlastniť iba ryby, ktoré dosahujú minimálnu a neprekračujú najväčšiu povolenú lovnú mieru určenú týmto prevádzkovým poriadkom, a to v rozsahu:

 

DRUH RYBY

NAJMENŠIA POVOLENÁ LOVNÁ MIERA

NAJVÄČŠIA POVOLENÁ LOVNÁ MIERA

POVOLENÉ MAXIMÁLNE  PRIVLASTNIŤ V JEDNOM DNI

Amur biely

60 cm

100 cm

2,5 kg

Kapor rybničný

40 cm

65 cm

1 ks

Lieň sliznatý

25 cm

 

2,5 kg

Tolstolobik biely

50 cm

 

2,5 kg

Úhor európsky

50 cm

 

2,5 kg

Čl. IV. Množstvo a počet privlastnených úlovkov a ich evidencia

1. Loviaci hosť si v jednom dni môže privlastniť:

a) najviac 1 (jeden) kus hospodársky cenenej ryby (kapra), ale najviac 4 ks hospodársky cenenej ryby (kapra) za jeden týždeň (platí pre týždenné povolenia na lov rýb),

b) lov sa končí privlastnením si 1 (jedného) kusu hospodársky cenenej ryby (kapra).

2. Množstvo (váha) ostatných druhov rýb, ktoré si je možné privlastniť v jednom dni je pre loviacich hostí spoločnosti maximálne 2,5 kg. Uvedené množstvo si môže hosť privlastniť iba v čase do ulovenia a privlastnenia si jednej hospodársky cenenej ryby. Ak si privlastní ostatnú rybu nad 2,5 kg lov končí privlastnením si tejto ryby.

3. Privlastnením si povoleného množstva alebo počtu uvedených druhov rýb sa denný lov končí.

4. Privlastnenie Pstruha dúhového je povinný hosť zapísať do Záznamu povolenia na lov rýb ešte pred ďalším nahodením udice tak, že vyplní riadok Záznamu povolenia na lov rýb v stĺpci dátum, čas ulovenia, druh a počet.

5. Privlastnené hospodársky cenené ryby zapisuje loviaci do Záznamu povolenia na lov rýb, v ktorom uvedie hodinu, dátum, číslo revíru, druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Privlastnenie Kapra rybničného, Amura bieleho a Sumca západného zapisuje loviaci do prehľadu o úlovkoch (povolenia na lov rýb) ihneď po ulovení a privlastnení. Ostatné ryby loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu.

6. Nezapísanie privlastnenej si ryby sa považuje za privlastnenie si ryby bez povolenia na rybolov.

Čl. V. Žiaci vo veku od 6 do 15 rokov s hosťujúcim povolením na lov rýb

1. Žiaci vo veku od 6 do 15 rokov môžu loviť ryby s platným hosťujúcim povolením na lov rýb vydaným rybárskou spoločnosťou iba s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku a vždy v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti.

2. Loviaci žiak si môže v jednom dni privlastniť najviac 3 kg rýb. V tomto privlastnenom úlovku môžu byť ostatné ryby a 1 (jeden) kus hospodársky cenenej ryby (kapra). Po privlastnení si akéhokoľvek druhu ryby nad 3 kg alebo po privlastnení si 1 (jedného) kusu hospodársky cennej ryby (kapra) sa denný lov žiaka končí, pričom predtým ulovené ostatné ryby si môže žiak ponechať.

3. Deti do 6 rokov môžu v mesiacoch jún, júl a august loviť bez povolenia na lov rýb na 1 prút, iba bič bez navijaka, v sprievode plnoletej osoby znalej prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti. Privlastniť si môžu iba ostatné ryby (červenica, belica, slnečnica apod.) do maximálnej váhy 1 kg všetkých ulovených rýb spolu.

Čl. VI. Dodržiavanie vzdialenosti pri love rýb, vyvážaní a zanášaní návnad a nástrah, súčasti povinnej výbavy

1. Pri love sú loviaci hostia povinní dodržiavať medzi sebou vzdialenosť min. 3 m, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

2. Pri vyvážaní, nahadzovaní a kŕmení je loviaci rybár povinný dodržiavať maximálnu vzdialenosť povolenú pre vyvážanie, nahadzovanie a kŕmenie, ktorá je vyznačená na informačnej tabuly na mape revíru červenou čiarou.

3. Povinná výbava loviaceho hosťa rybárskej spoločnosti sa skladá z týchto súčastí:

- dezinfekčný prostriedok na ošetrenie povrchových rán ulovených rýb,
- mierka na zistenie dĺžky ulovenej ryby,
- uvoľňovač háčikov (tzv. peán alebo iné),
- sieťka s kruhmi na prechovávanie úlovkov alebo iné štandardné zariadenie (šetrný sak na ryby apod.)
- podberák, pri love sumca je možné podberák nahradiť vylovovacími kliešťami,
- komerčne predávaná odháčkovacia (vlhká) podložka pod rybu s minimálnym rozmerom 100 x 50 cm,

- komerčne predávaná váha umožňujúca šetrné váženie rýb.

4. Súčasti povinnej výbavy je loviaci hosť povinný mať pripravené pred zahájením a aj počas  lovu a vždy ich pri vylovovaní ryby použiť.

Čl. VII. Lov rýb

1. Loviť a privlastňovať si ryby môžu len hostia, ktorý sú súčasne držiteľmi platného povolenia na lov rýb vydaného Rybárskou spoločnosťou Komjatice. Na povolenie na lov rýb vydané na 1 deň si môže loviaci privlastniť najviac 1 ks hospodársky cenenej ryby (kapra). Po privlastnení si hospodársky cenenej ryby (kapra) nie je možné na toto povolenie ďalej loviť ryby. Na týždňové hosťovacie povolenie je možné si privlastniť najviac 4 ks hospodársky cenenej ryby (kapra).
2. Povolenie na lov rýb je neprenosné na inú osobu a je majetkom rybárskej spoločnosti.
3. Pri love rýb musí mať loviaci hosť udice vždy na dohľad.
4. Pri love z člnu nie je povolené mať nahodené iné udice ako tie, ktoré má loviaci rybár v člne.
5. Používanie sonaru počas lovu je povolené.
6. Vyvážanie nástrah pomocou člna alebo elektrickej zakrmovacej loďky je povolené. Pri vyvážaní nástrah a vábení sumca vábničkou je loviaci člen povinný zachovávať maximálnu ohľaduplnosť voči ostatným loviacim členom.
7. Zmeny alebo aktuálne obmedzenia v revíry upravujú rozhodnutia Rady rybárskej spoločnosti uvedené na prenosných informatívnych tabuliach, ktoré majú prednosť pred znením prevádzkového poriadku.
8. S udicou opatrenou s háčikom môže manipulovať (nahadzovať, vyťahovať, zasekávať apod.) len hosť rybárskej spoločnosti, ktorý je držiteľom platného povolenia na lov rýb.

Čl. VIII. Povinnosti loviacich hostí

1. Loviaci hosť sa rybárskym kontrolórom spoločnosti preukazuje platným povolením na lov rýb, ktorého súčasť tvorí prehľad o úlovkoch. Loviaci hosť je poviný mať uvedený doklad počas lovu pri sebe.

2. Hosť rybárskej spoločnosti je povinný odniesť so sebou všetky odpadky z miesta lovu a odpad spracovať alebo uložiť v súlade so zákonom o odpadoch mimo revírov rybárskej spoločnosti.

3. Hosť rybárskej spoločnosti je povinný po skončení lovu bez zbytočného odkladu odovzdať povolenie na lov rýb s vyplneným prehľadom o úlovkoch.

Čl. IX. Kontrolóri rybárskej spoločnosti

1. Kontrolu hostí v revíry vykonávajú rybárski kontrolóri.
2. Výkon kontroly na lovnom mieste a v priestoroch rybárskeho revíru vykonávajú rybárski kontrolóri podľa Manuálu kontroly rybárskych kontrolórov. Pred výkonom kontroly je kontrolór povinný mať na viditeľnom mieste odznak rybárskeho kontrolóra a na vyžiadanie predložiť preukaz kontrolóra rybárskej spoločnosti.Výkon kontroly začína pozdravom a oznámením: „Rybárska kontrola, predložte Vaše doklady na lov rýb“. Predložené doklady, členský alebo žiacky preukaz, povolenie na lov rýb zadržiava kontrolór počas celého výkonu kontroly u seba. Kontrolór dôkladne overí pravosť dokladov a oprávnenie loviaceho loviť ryby v revíroch spoločnosti. Kontrolór overí oprávnenie a správnosť spôsobu lovu rýb, najmä overením nástrahy, počtu udíc a ich umiestnením. Za účelom vykonania dôslednej kontroly nahodenej udice môže požiadať kontrolovaného o vytiahnutie udice a nástrahy z vody. Kontrolór vždy overí povinnú výbavu loviaceho rybára. Kontrolór si vyžiada od loviaceho informácie o ulovených rybách a porovná ich so zápisom v dokladoch. Súčasne overí prítomnosť ulovených rýb v prechovávacom zariadení. V prípade nezrovnalostí so zápisom hodnôt, ulovené ryby premeria. Ak loviaci uvedie, že si neprivlastnil žiadne ryby, túto skutočnosť overí kontrolór fyzickým prehliadnutím miesta lovu, rybárskeho príslušenstva a v prípade podozrenia (po súhlase loviaceho) aj prehliadkou motorového vozidla (karavan a iné) loviaceho rybára. Držiteľ povolenia/rybár je povinný strpieť pokyny kontrolóra. V prípade závažného porušenia Prevádzkového poriadku kontrolór ukončí výkon kontroly zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola – zadržanie povolenia “ a podpis. Pri zadržaní povolenia kontrolór o jeho zadržaní stručne informuje loviaceho rybára a uvedie dôvod zadržania. O zadržaní povolenia následne vyhotoví na predpísanom tlačive zápis o okolnostiach pri ktorom bolo povolenie na lov rýb zadržané. Na záver vyzve loviaceho na podpis tlačiva, ktorým loviaci potvrdzuje, že sa oboznámil s dôvodom zadržania povolenia na lov rýb. Kontrolór ukončí výkon kontroly bez zistenia porušenia Prevádzkového poriadku zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola bez závad“ a podpis. Oznámením: „Rybárska kontrola skončená “ a pozdravom opúšťa miesto kontroly.

3. Držiteľ povolenia na lov rýb je povinný na výzvu rybárskeho kontrolóra  predložiť a preukázať najmä:
a). platné povolenie na lov rýb vydané rybárskou spoločnosťou,
b). občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť,

c) pripravenú povinnú výbavu loviaceho rybára.

4. Rybársky kontrolór môže v priebehu kontroly ulovených rýb úlovok premerať a zvážiť. Priebeh kontroly dokumentovať aj vhodným zariadením na záznam zvuku či obrazu.

5. Na požiadanie rybárskeho kontrolóra je kontrolovaný povinný sprístupniť ku kontrole zameranej na privlastnenie si úlovkov všetky predmety, v ktorých by ulovené ryby mohli byť uložené (stany, vedrá, sieťky, atď.) Kontrolovaný je súčasne povinný riadiť sa pokynmi a príkazmi rybárskeho kontrolóra a strpieť všetky jeho úkony.

6. Vzor záznamu o kontrole schváli na návrh disciplinárnej komisie Rada rybárskej spoločnosti.

Čl. X. Používanie lodiek

1. Rybárske loďky sa môžu používať tak, aby nebránili výkonu rybárskeho práva na vode a pri kotvení. Je zakázané v revíroch rybárskej spoločnosti používať motorové člny a skútre poháňané ropnými produktmi alebo chemicky (batérie a akumulátory). Na pohon člna je povolené používať iba vlastnú silu - veslá. Bez registrácie je umožnené hosťom používať iba prinesené a po love odvezené gumenné alebo laminátové člny bez dlhodobého kotvenia v revíry. 

2. Používanie lodiek s diaľkovým ovládaním na vyvážanie nástrah a návnad je povolené a nevyžaduje žiadnu registráciu. Pri zavážaní nástrah a návnad loďkou s diaľkovým ovládaním je loviaci rybár povinný dodržiavať maximálnu vzdialenosť povolenú pre vyvážanie, nahadzovanie a kŕmenie, ktorá je vyznačená na informačnej tabuly na mape revíru červenou čiarou.

Čl. XI. Udržiavanie poriadku

1. Rybárska spoločnosť Komjatice má rybársky revír č. 1 a 2. v prenájme od obce Komjatice, kde sa v zmluve o prenájme zaviazala udržiavať v revíroch poriadok a čistotu. Z uvedeného dôvodu sa zakazuje:
a) klásť otvorené ohne v areáli štrkoviska a na všetkých ostrovoch,

b) stanovať, bivakovať, budovať prístrešky na všetkých ostrovoch,
c) nechávať odpad na mieste lovu a v areáli revírov rybárskej spoločnosti, chytať na znečistenom mieste,

d) hosťom vjazd karavanom, autokaravanom, obytným automobilom a automobilom upraveným na bývanie do revírov rybárskej spoločnosti.

2. Stanovať alebo bivakovať može loviaci hosť s vydaným platným povolením na lov rýb iba v obvode štrkovísk, revírov rybárskej spoločnosti.

3. Loviaci hosť môže pre prípravu jedál použiť v areáli štrkoviska gril s kovovým ohniskom umiestneným nad zemou.

Čl. XII. Ostatné náležitosti

1. Každý hosť spoločnosti je povinný sa riadiť § 34 ods. 2 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení jeho neskorších zmien a doplnení, stanovami rybárskej spoločnosti a týmto prevádzkovým poriadkom.
2. Vyhradiť lovné miesto môže iba Rada rybárskej spoločnosti. Používanie elektrického motora ako pohonu pre čln je povolené iba pre Radu rybárskej spoločnosti a kontrolórov rybárskej spoločnosti pri plnení úloh na úseku správy revírov.

3. Tento prevádzkový poriadok vstupuje do platnosti a účinnosti od 1. januára 2020.

Vyvážanie návnad a nástrah povolené z brehu a ostrovov najviac do vzdialenosti po vyznačenú červenú čiaru !!!

1. ZAKÁZANÁ MONTÁŽ PRE LOV SUMCOV

Dva trojháčiky na jednom nadväzci

2. POVOLENÉ MONTÁŽE PRE LOV SUMCOV

Vždy iba na jednom nadväzci !

Trojháčik + jednoháčik, Dvoháčik + jednoháčik, Jednoháčik 2 x zasebou, 1x Trojháčik