KONTAKT PRE ODOVZDANIE KARAVANU ALEBO OBYTNEJ BUNKY/MARINGOTKY

Obytná bunka sa objednáva aspoň tri dni pred Vami určeným termínom užívania a to telefonicky: Andrea Očenášová Rybárstvo Slnečnica, tel.:  0908 583 106, správkyňa obytnej bunky - maringotky. Spýtajte sa najmä na voľný termín z dôvodu zvýšeného záujmu o ubytovanie v mesiacoch júl a august.

Rada RSK

Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice je zložená z funkcii predsedu spoločnosti, tajomníka, pokladníka, rybárskeho hospodára, vedúceho kontrolórov spoločnosti, vedúceho krúžku mladých rybárov a z ďalších 5 členov, ktorí plnia úlohy najmä v oblasti starostlivosti o rybárske revíry. Rada spoločnosti pracuje v priebehu kalendárneho roka podľa pripraveného plánu práce, zasadá začiatkom každého mesiaca a zabezpečuje aktuálne potreby nevyhnutné pri správe spoločnosti a rybárskych revírov.

Predseda spoločnosti:
Milan Barta
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 905 387 426
Tajomník spoločnosti:
PhDr. Matej Ludas
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 908 734 426
Rybársky hospodár:
Peter Slošár
+421 904 440 731
Pokladník:
Aurel Hajnala
+421 910 972 963
vedúci kontrolórov:
Ivan Kuzmický
+421 905 518 975
Vedúci krúžku mladých rybárov:
Richard Čulík
+421 907 500 444
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Prenájom, správa majetku:
Jozef Trstenovič
+421 907 899 722
Úprava revírov:
Peter Malík
+421 907 732 601

Peter Selický
+421 908 523 778

Viliam Šulík
+421 915 131 297

PLÁN PRÁCE NA ROK 2020

J A N U Á R  2 0 2 0

3.1. 2020  Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Plán rozpočtu rybárskej spoločnosti na rok 2020.

Plán zarybnenia revírov v roku 2020.

Plán pripravovaných podujatí v roku 2020, základné organizačné pokyny.

4.1. 2020  Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).

25.1. 2020  Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).


F E B R U Á R  2 0 2 0

7.2. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Správa o odovzdaných členských povoleniach. Správa o hospodárskych výsledkoch lovu rýb za rok 2019, o nákupe rýb a ich privlastnení členmi a hosťami rybárskej spoločnosti za rok 2019.

Príprava jarného a letného zarybnenia (termín, množstvo a druhy rýb).

Reorganizácia rybárskych kontrolórov a ich personálne obsadenie.

Návrhy a schválenie obsahu školenia rybárskych kontrolórov I. štvrťrok 2020 (MAREC)

8.2. 2020 Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).

22.2. 2020 Vydávanie členských povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).   


M A R E C  2 0 2 0

6.3. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava JARNEJ BRIGÁDY členov na upratovaní revírov, plán práce,

zabezpečenie pracovných pomôcok a materiálu. Príprava evidencie účastníkov.

Plán práce Krúžku mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti na rok 2020.

7.3. 2020 Vydávanie členských a žiackych povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.).

28.3. 2020 Vydávanie členských a žiackych povolení na lov rýb pre rok 2020 (9:00 h. – 12:00 h.). 


A P R Í L  2 0 2 0

3.4. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava výročnej členskej schôdze v roku 2020.                 

Príprava Rybárskeho dňa a zahájenia hlavnej rybárskej sezóny.

5.4. 2020 Výročná členská schôdza v roku 2020 (9:00 hod. KD Komjatice).

25.4. 2020 JARNÁ BRIGÁDA členov na upratovaní revírov od 8:00 h. do 12:00 h.

26.4. 2020 Rybársky deň, slávnostné zahájenie novej rybárskej sezóny od 7:00 h. do 12:00 h.


M Á J  2 0 2 0    

15.5. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Vyhodnotenie organizácie Rybárskeho dňa a zahájenia hlavnej sezóny.

Správa o počte vydaných členských povolení na lov rýb pre rok 2020. 

Príprava Rybárskeho dňa žiakov a detí, pretekov v love rýb pri príležitosti MDD.

Vyhodnotenie priebehu a splnenia úloh jarnej brigády členov.

29.5.2020 Rybársky deň žiakov a detí, preteky v love rýb, MDD 8:00 h. – 12:00 hod.


J Ú N  2 0 2 0

5.6. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Vyhodnotenie priebehu pretekov žiakov a organizácie MDD.

Určenie opatrení, ktoré je potrebné zabezpečiť pred hlavnou rybárskou sezónou v revíroch spoločnosti.

Návrhy a schválenie obsahu školenia rybárskych kontrolórov pre II. štvrťrok 2020 (JÚN).


J Ú L  2 0 2 0

3.7. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o stave udržiavania poriadku a čistoty v revíroch za 1. polrok 2020.

Správa o počte vydaných hosťovacích povolení za 1. polrok 2020.

Správa o kontrolnej činnosti v revíroch spoločnosti, priebežné vyhodnotenie za 1. polrok 2020.


A U G U S T  2 0 2 0

7.8. 2020 Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o plnení rozpočtu rybárskej spoločnosti za 1. polrok, návrhy na úpravu rozpočtu, priority plnenia rozpočtu v 2. polroku 2020.

Správa o činnosti Krúžku mladých rybárov pri Rybárskej spoločnosti Komjatice. Príprava rybárskeho tábora 2020.

28.-30.8.2020 Rybársky tábor žiakov a detí 2020.


S E P T E M B E R  2 0 2 0

4.9. 2020    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Príprava jesenného zarybnenia, zabezpečenie predbežných cenových ponúk, príprava objednávky na základe Plánu zarybnenia revírov pre rok 2020.

Návrhy a schválenie obsahu školenia rybárskych kontrolórov pre III. štvrťrok 2020 (SEPTEMBER).


O K T Ó B E R  2 0 2 0

2.10. 2020    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Správa o stave majetku a jeho údržbe.

Návrhy na aktualizáciu a doplnenie Prevádzkového poriadku pre rok 2021.  

Príprava JESENNEJ BRIGÁDY členov na upratovaní revírov, plán práce,

zabezpečenie pracovných pomôcok a materiálu. Príprava evidencie účastníkov.

17.10.2020    JESENNÁ BRIGÁDA členov na upratovaní revírov od 8:00 h. do 12:00 h.


N O V E M B E R  2 0 2 0

6.11. 2020    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program:  Správa o kontrolnej činnosti v revíroch rybárskej spoločnosti v roku 2020. Správa o stave udržiavania poriadku a čistoty za 2. polrok 2020.

Vyhodnotenie priebehu jesenného zarybnenia.

Vyhodnotenie priebehu a splnenia úloh jesennej brigády členov.


D E C E M B E R  2 0 2 0

11.12. 2020    Zasadanie Rady rybárskej spoločnosti.

Program: Plán práce na rok 2021. Správa o počte vydaných hosťovacích povolení za 2. polrok 2020. Správa o činnosti disciplinárnej komisie v roku 2020. Vyhodnotenie plnenia úloh určených plánom práce na rok 2020.

Plán práce bol schválený Radou Rybárskej spoločnosti Komjatice na jej zasadnutí dňa 13. decembra 2019.

Vyhotovil:                                                                                    

PhDr. Matej Ludas,

tajomník Rybárskej spoločnosti Komjatice

 

Predaj členských povolení

 

VYDÁVANIE POVOLENÍ NA LOV RÝB 2023

Vážení členovia rybárskej spoločnosti,

členské povolenie na lov rýb pre rok 2023 si môžete prevziať na adrese sídla Rybárskej spoločnosti Komjatice, Dolná 12, Komjatice (Rybárstvo Slnečnica) v termínoch, ktoré uvádzame nižšie. Povolenia budú vydávané cez výdajné okno z dvora, so vstupom cez bránu z ulice Hviezdoslavova v uvedených dňoch od 9.00 do 12.00 hod.

 JANUÁR   

 FEBRUÁR 

 MAREC

7.1.2023

 4.2.2023

 4.3.2023

21.1.2023

25.2.2023

 25.3.2023

Krátkodobé povolenia na lov rýb sa budú vydávať v termínoch: 7. a 21.1.2023,  4. a 25.2.2023, 4. a 25.3.2023 od 11.00 do 13.00 hod.

Žiacke povolenia na lov rýb od 7 do 15 rokov pre rok 2023 sa budú vydávať v termínoch: 4.3.2023 a 25.3.2023 od 9.00 do 12.00 hod. Pre vydanie povolenia je potrebné priniesť aktuálnu fotografiu dieťaťa v preukazovom formáte.

Študentské povolenia na lov rýb od 15 do 26 rokov pre rok 2023 sa budú vydávať za podmienok uvedených v Prevádzkovom poriadku rybárskej spoločnosti platnom od 1.1.2023 individuálne, až po schválení žiadosti Radou rybárskej spoločnosti.

Aktualizácia dňa 29.12.2022


POVINNOSŤ ODOVZDAŤ PREHĽAD O ÚLOVKOCH DO 15. JANUÁRA 2023 

Pre vydanie povolenia na nasledujúci kalendárny rok je člen, žiak alebo krátkodobý člen, ktorému skončila platnosť povolenia, povinný odovzdať vyplnený prehľad o úlovkoch za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. januára 2023, a to osobne alebo na vybraných miestach:

1. odovzdaním hospodárovi spoločnosti: Peter Slošár,

2. odovzdaním v predajni Rybárstva Slnečnica,

3. vložením do bielej poštovej schránky na

bráne RYBÁRSTVA SLNEČNICA, Dolná 12, Komjatice.

Aktualizované dňa 2.1.2023


Kontrolóri Rybárskej spoločnosti

Kontrolóri Rybárskej spoločnosti Komjatice kontrolujú výkon rybárskeho práva a dodržiavanie povinností loviacich rybárov v revíroch spoločnosti. Pri výkone kontroly spolupracujú s obecnou a štátnou políciou.


Lepšia výstroj pre Kontrolórov rybárskej spoločnosti

V roku 2020 si Rybárska spoločnosť Komjatice dala za cieľ zvýšiť efektivitu kontrol dodržiavania prevádzkového poriadku u loviacich rybárov a z tohto dôvodu zakúpila pre potreby kontrol tri prístroje umožňujúce nočné videnie. Kontrola loviacich rybárov počas zotmenia tak bude prebiehať aj za pomoci týchto prístrojov.  


Rybárska spoločnosť Komjatice

MANUÁL KONTROLY

KONTROLÓROV RYBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI KOMJATICE

Preambula

Kontrolóri Rybárskej spoločnosti Komjatice (ďalej len „rybárska spoločnosť“) vedomí si práv a povinností, ktoré im prináležia z výkonu funkcie rybárskeho kontrolóra, sa týmto dokumentom zaväzujú dodržiavať pravidlá kontroly lovu rýb členmi a hosťami rybárskej spoločnosti.

Cieľom manuálu kontroly je:

a) zjednotiť postupy a pravidlá uplatňovania kontroly dodržiavania Stanov a Prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti u členov a hostí loviacich v revíroch rybárskej spoločnosti,

b) transparentnosť procesu výkonu kontroly pre kontrolóra a kontrolovaného.

Postupy a pravidlá uplatňovania kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pre členov a hostí:

a) postupy a pravidlá kontroly sa uplatňujú s prihliadnutím na status loviaceho, ktorý je daný preukázaním sa: členským preukazom a povolením na lov rýb, pri ktorom sa uplatňujú pravidlá Prevádzkového poriadku pre členov, krátkodobých členov a žiakov združených v krúžku Mladých rybárov pri rybárskej spoločnosti, hosťovacím povolením na lov rýb, pri ktorom sa uplatňujú pravidlá Prevádzkového poriadku platného pre hostí a lov rýb na hosťovacie povolenia v revíroch rybárskej spoločnosti,

b) porušenie pravidiel rybárskej etiky sa uplatňuje bez rozdielu na status loviaceho.

Výkon kontroly loviaceho rybára:

a) Rybársky kontrolór pri príchode na miesto lovu postupuje s prihliadnutím na okolnosti podľa týchto krokov:

Pred výkonom kontroly je kontrolór povinný mať na viditeľnom mieste odznak rybárskeho kontrolóra a na vyžiadanie predložiť preukaz kontrolóra rybárskej spoločnosti.

Výkon kontroly začína pozdravom a oznámením: „Rybárska kontrola, predložte Vaše doklady na lov rýb“.

Predložené doklady, členský alebo žiacky preukaz, povolenie na lov rýb alebo hosťovacie povolenie na lov rýb (ďalej len „doklady“) zadržiava kontrolór počas celého výkonu kontroly u seba.

Kontrolór dôkladne overí pravosť dokladov a oprávnenie loviaceho loviť ryby v revíroch spoločnosti.

Kontrolór overí oprávnenie a správnosť spôsobu lovu rýb, najmä overením nástrahy, počtu udíc a ich umiestnením. Za účelom vykonania dôslednej kontroly nahodenej udice môže požiadať kontrolovaného o vytiahnutie udice a nástrahy z vody.

Kontrolór vždy overí povinnú výbavu loviaceho rybára.

Kontrolór si vyžiada od loviaceho informácie o ulovených rybách a porovná ich so zápisom v dokladoch. Súčasne overí prítomnosť ulovených rýb v prechovávacom zariadení. V prípade nezrovnalostí so zápisom hodnôt, ulovené ryby premeria. Ak loviaci uvedie, že si neprivlastnil žiadne ryby, túto skutočnosť overí kontrolór fyzickým prehliadnutím miesta lovu, rybárskeho príslušenstva a v prípade podozrenia (po súhlase loviaceho) aj prehliadkou motorového vozidla (karavan a iné) loviaceho rybára. Držiteľ povolenia/rybár je povinný strpieť pokyny kontrolóra.

V prípade závažného porušenia Prevádzkového poriadku kontrolór ukončí výkon kontroly zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola – zadržanie povolenia “ a podpis. Pri zadržaní povolenia kontrolór o jeho zadržaní stručne informuje loviaceho rybára a uvedie dôvod zadržania. O zadržaní povolenia následne vyhotoví na predpísanom tlačive zápis o okolnostiach pri ktorom bolo povolenie na lov rýb zadržané. Na záver vyzve loviaceho na podpis tlačiva, ktorým loviaci potvrdzuje, že sa oboznámil s dôvodom zadržania povolenia na lov rýb.  

Kontrolór ukončí výkon kontroly bez zistenia porušenia Prevádzkového poriadku zápisom do povolenia na lov rýb, kde uvedie do riadku: dátum, číslo preukazu kontrolóra, zápis: „kontrola bez závad“ a podpis.

Oznámením: „Rybárska kontrola skončená “ a pozdravom opúšťa miesto kontroly.

Odovzdávanie a uchovávanie zadržaných povolení na lov rýb:

a) pri zadržaní povolenia je rybársky kontrolór povinný povolenie odovzdať bez zbytočného odkladu:

- predsedovi disciplinárnej komisie, (prednostne),

- po oznámení predsedovi disciplinárnej komisie do uzamknutej schránky komisie 

  v sídle rybárskej spoločnosti (druhé miesto v poradí),

- členovi Disciplinárnej komisie (tretie miesto v poradí).

b) zadržané povolenia na lov rýb sú až do určenia termínu disciplinárneho konania v úschove disciplinárnej komisie rybárskej spoločnosti.

Záverečné ustanovenia

Kontrolóri rybárskej spoločnosti pri svojom menovaní vyhlasujú, že sa oboznámili so znením Manuálu kontroly Kontrolórov rybárskej spoločnosti a zaväzujú sa tento manuál dôsledne dodržiavať pri výkone kontroly bez výhrad.

Komjatice dňa 8.11.2019

Schválil: Rada rybárskej spoločnosti Komjatice


Rybárska spoločnosť Komjatice

ETICKÝ KÓDEX

KONTROLÓROV RYBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI KOMJATICE

Preambula

Kontrolóri Rybárskej spoločnosti Komjatice (ďalej len „rybárska spoločnosť“) vedomí si práv a povinností, ktoré im prináležia z výkonu funkcie rybárskeho kontrolóra, sa týmto dokumentom zaväzujú dodržiavať pravidlá profesionálneho a čestného správania sa k členom a hosťom pri love rýb v revíroch rybárskej spoločnosti.

Cieľom Kontrolórov rybárskej spoločnosti je:

a) chrániť výkon rybárskeho práva v súlade s Prevádzkovým poriadkom rybárskej spoločnosti a Stanovami rybárskej spoločnosti,

b) chrániť majetok rybárskej spoločnosti,

c) presadzovať poriadok a zákonnosť v oblasti lovu rýb,

d) chrániť práva rybárskej spoločnosti a práva loviacich rybárov,

e) chrániť dodržiavanie rybárskej etiky, pod ktorou sa rozumie: súbor pravidiel správania sa všeobecne akceptovaný medzi rybármi. Súčasťou rybárskej etiky je najmä: dôstojné správanie sa k iným rybárom a osobám v revíry, úcta k rybám, živočíchom a prírode, nekonfliktné správanie sa pri love rýb, odmietanie zlého úmyslu a poškodzovania iných, odmietanie obmedzovania svojich práv, tolerancia a dodržiavanie práv iných rybárov apod.,

f) preventívne pôsobiť proti činnosti, ktorá nie je v súlade s Prevádzkovým poriadkom rybárskej spoločnosti, Stanovami rybárskej spoločnosti a Disciplinárnym poriadkom rybárskej spoločnosti,

g) usilovať o trvalú podporu, úctu a dôveru rybárskej verejnosti.

Základnými hodnotami Kontrolórov rybárskej spoločnosti sú:

a) profesionalita a nestrannosť,

b) zodpovednosť, ohľaduplnosť a čestnosť.

Kontrolór rybárskej spoločnosti:

a) preberá osobnú zodpovednosť za plnenie úloh, na ktorých dodržiavanie je menovaný,

b) je oboznámený so všetkými pravidlami, ktorých dodržiavanie uplatňuje pri výkone svojej činnosti, svoje povinnosti vykonáva na odbornej úrovni,

c) pri výkone činnosti aj mimo nej dbá o dôstojnosť svojej osoby a dodržiava všeobecné právne normy a predpisy,

d) nepoškodzuje dobrú povesť rybárskej spoločnosti a jej orgánov, loviacich rybárov alebo kontrolórov falošným vyhlásením alebo úmyselným nečestným správaním,

e) informuje Radu rybárskej spoločnosti, hlavného rybárskeho kontrolóra a jeho zástupcu o pripomienkach rybárskej verejnosti v oblasti podmienok lovu rýb v revíroch rybárskej spoločnosti,

f) je zástancom ochrany prírody a čistého životného prostredia,

g) spolupracuje s ďalšími kontrolórmi rybárskej spoločnosti,

h) je vždy upravený,

i) netoleruje a nekryje podozrenia z porušenia Prevádzkového poriadku a Stanov rybárskej spoločnosti u všetkých členov a hosťov rybárskej spoločnosti bez rozdielu,

j) netoleruje neetické správanie sa a pri porušení etiky prijíma opatrenia alebo konkrétne upozorňuje na jej porušenie zúčastnené osoby,

k) v prípade porušenia Prevádzkového poriadku a Stanov rybárskej spoločnosti vystupuje razantne.

Pri výkone svojej činnosti sú Kontrolóri rybárskej spoločnosti povinní:

a) dodržiavať pri výkone kontroly ustanovenia Prevádzkového poriadku rybárskej spoločnosti a Stanovy rybárskej spoločnosti a pri výkone kontroly aj manuál kontroly rybárskej spoločnosti,

b) správať sa slušne, dôstojne a dôveryhodne,

c) jednať s loviacimi rybármi s porozumením, korektne a slušne, a rešpektovať ich dôstojnosť,

d) uplatňovať spravodlivý prístup ku každej zúčastnenej osobe bez rozdielu,

e) nesprávať sa ku kontrolovaným rybárom hrubo, vulgárne, neprimerane tvrdo, nehumánne alebo ponižujúcim spôsobom,

f) zachovávať mlčanlivosť o informáciách zistených pri výkone činnosti rybárskeho kontrolóra,

g) vyhýbať sa jednaniu, ktoré by mohlo vzbudzovať pochybnosti o jeho čestnosti, nestrannosti a morálnosti,

h) dodržiavať zákaz konzumácie alkoholických nápojov,

i) zúčastňovať sa odborných školení organizovaných rybárskou spoločnosťou.

Záverečné ustanovenia

Kontrolóri rybárskej spoločnosti pri svojom menovaní vyhlasujú, že sa oboznámili so znením Etického kódexu Kontrolórov rybárskej spoločnosti a zaväzujú sa tento kódex dôsledne dodržiavať pri výkone kontroly bez výhrad.

Schválil: Rada Rybárskej spoločnosti Komjatice

Komjatice dňa 8.11.2019

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia pri Rybárskej spoločnosti Komjatice sa zaoberá priestupkami členov spoločnosti, ktoré súvisia s porušovaním prevádzkového poriadku, rybárskej etiky a pravidiel lovu rýb v rybárskych revíroch, určuje postihy pri preukázaní nedodržania povinností loviaceho.

Predseda disciplinárnej komisie: JUDr. Martin Tamaškovič

Rybárska spoločnosť Komjatice © 2015 - 2018
Všetky práva vyhradené
MADE BY PhotoMedia.sk
TOPlist